Wady budowlane – ekspertyzy

Zagadnienia związane z audytami energetycznymi budynków są często bardzo skomplikowane, dlatego stworzyliśmy specjalny dział, w którym publikujemy najważniejsze informacje związane ze specyfiką podejmowanych przez nas działań.

badanie-termowizyjne

Alarm Punktu Rosy – informacja o występowaniu w danym miejscu takiej temperatury, przy której (w sytuacji ekstremalnej wilgotności) dla danego ciśnienia powietrza, można się spodziewać wykroplenia wody.

 

Audyt Energetyczny obiektu – ekspertyza dotyczącą analizy kosztów ogrzewania danego obiektu, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji i innych urządzeń energochłonnych z ukierunkowaniem na ich optymalizację.

 

Cechy Energetyczne – zbiór danych o obiekcie, od których uzależniona jest wielkość rocznego zapotrzebowania na energię wymaganą do celów jego prawidłowego użytkowania.

 

Cele użytkowania energii w budynku:

  • ogrzewanie i wentylacja,
  • chłodzenie,
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
  • oświetlenie wbudowane.

Efektywność Energetyczna – wielkość zużycia energii odniesionej do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego.

Izolacyjność Cieplna (termiczna) – jedna z właściwości użytkowych, charakteryzująca odporność części budynku na przenikanie ciepła. Dla zagadnień związanych z ochroną cieplną budynku jest to izolacyjność cieplna elementów zewnętrznej obudowy pomieszczeń.

Kamera Termowizyjna – urządzenie wykorzystujące osiągnięcia techniki do celów rejestrowania promieniowania podczerwonego pochodzącego od obserwowanego obiektu.

Komfort Cieplny – stan zadowolenia człowieka z warunków środowiska termicznego, w którym przebywa.

Materiał Izolacyjny – to materiał, który zabezpiecza lub w odczuwalny sposób zmniejsza przepływ ciepła, wilgoci, dźwięku i powietrza.

 

badanie-termowizyjne

Mostek Cieplny – część zewnętrznej obudowy pomieszczeń, w której opór cieplny – w stosunku do części zasadniczej – jest znacznie osłabiony. Przyczyną powstawania mostka cieplnego mogą być zmiany geometrii obiektu, niejednorodność materiału lub uszkodzenia materiałów.

Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało.

Promieniowanie Cieplne – polega na przenoszeniu energii za pomocą fal elektromagnetycznych, a zatem energia jest przekazywana z jednego ciała do drugiego bez nośnika materialnego.

Promieniowanie Podczerwone – (ang. infrared, IR; z łac. Infra: pod, pod czymś) to promieniowanie elektromagnetyczne rozciągające się w zakresie długości fal od 780 nm do 1 mm, czyli pomiędzy światłem widzialnym i mikrofalami (falami radiowymi). Promieniowanie to stanowi około 40% promieniowania słonecznego, które daje człowiekowi ciepło oraz dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Promieniowanie podczerwone nosi czasami nazwę promieniowania cieplnego. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Przedmioty cieplejsze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości.

Promieniowanie Widzialne – widzialna przez ludzi część promieniowania słonecznego o zakresie długości fali 0,3 < l < 0,75 mm.

Przenikalność Cieplna – proces wymiany ciepła zachodzący między dwoma ośrodkami powietrznymi o różnej temperaturze, rozdzielonymi od siebie przegrodą budowlaną.

Przewodzenie Ciepła – ciepło przewodzone jest wewnątrz ciała stałego, gazu lub cieczy, przy czym energia przekazywana jest drogą bezpośredniej styczności i cząsteczek ciała.

Punkt Rosy – określa temperaturę, do której należy ochłodzić wilgotne powietrze, aby osiągnęło ono stan nasycenia, przy czym para wodna również osiąga stan nasycenia.

Samodzielna Całość Techniczno-Użytkowa – to taka, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają jej niezależnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych.

Struktura Obiektu – to zespół elementów stanowiących konstrukcję obiektu, wykonanych z materiałów o konkretnych parametrach fizykochemicznych.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej – forma określająca charakterystykę energetyczną budynku i wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Termogramy – obrazy termiczne, które są wynikiem pomiaru temperatury wykonywanego na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni materiału. Jest to obraz dwuwymiarowy.

 

badanie-termowizyjne

Termorenowacja – to działania, które mają na celu dążenie do maksymalnej oszczędności energii zużywanej przez dany obiekt.

Wskaźnik EK – roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza, w budynku albo lokalu mieszkalnym, wyrażone w kWh/m2/rok.

Wskaźnik EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze, w budynku albo lokalu mieszkalnym, lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wyrażone w kWh/m2/rok.

Współczynnik przenikania cierpła [U] – powszechnie uznany miernik izolacyjności termicznej przegród budowlanych, a także poszczególnych komponentów.

Poniższa galeria przedstawia przykłady nieprawidłowości, jakie wykazały badania termowizyjne. Skutkiem są mniejsze lub większe wady budowlane, powstałe w wyniku  błędnie sporządzonego projektu, błędów w pracy ekipy budowlanej bądź wystąpienia awarii budowlanej.