Baza wiedzy

badanie-termowizyjneAlarm Punktu Rosy – informacja o tym, że w danym miejscu występuje taka temperatura, przy której jeżeli wystąpi ekstremalna wilgotność dla danego ciśnienia powietrza, można się spodziewać wykroplenia wody.

 

Audytem Energetycznym obiektu nazywamy ekspertyzę dotyczącą jego analizy kosztów ogrzewania,  przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji i innych urządzeń energochłonnych z ukierunkowaniem na ich optymalizację.

 

Cechy Energetyczne –  to zbiór danych o obiekcie, od których uzależniona jest wielkość rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do celów prawidłowego jego użytkowania.  

Cele użytkowania energii w budynku:

  • Ogrzewanie i wentylacja
  • Chłodzenie
  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  • Oświetlenie wbudowane

Efektywność Energetyczna - jest to wielkości zużycia energii odniesionej do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego

Izolacyjności Cieplnej (termiczna) – jedna z właściwości użytkowych, charakteryzująca odporność części budynku na przenikanie ciepła. Dla zagadnień związanych z ochroną cieplną budynku jest to izolacyjność cieplna elementów zewnętrznej obudowy pomieszczeń.

Kamera Termowizyjna – urządzenie wykorzystujące osiągnięcia techniki do celów rejestrowania promieniowania podczerwonego pochodzącego od obserwowanego obiektu.

Komfort Cieplny – stan zadowolenia człowieka z warunków środowiska termicznego w którym przebywa.

Materiał Izolacyjny – to taki materiał, który zabezpiecza lub w odczuwalny sposób zmniejsza przepływ ciepła, wilgoci, dźwięku, powietrza.

 

badanie-termowizyjneMostek Cieplny – część zewnętrznej obudowy pomieszczeń, w której opór cieplny, w stosunku do części zasadniczej jest znacznie osłabiony. Przyczyną powstawania mostka cieplnego mogą być zmiany geometrii obiektu,  niejednorodność materiału, uszkodzenia materiałów.

Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało.

Promieniowanie Cieplne – polega na przenoszeniu energii za pomocą fal elektromagnetycznych, a zatem energia jest przekazywana z jednego ciała do drugiego bez nośnika materialnego.


Promieniowanie Podczerwone
- (ang. infrared, IR; z łac. Infra: pod, pod czymś) to promieniowaniem elektromagnetycznym, rozciągające się w zakresie długości fal od 780 nm do 1 mmczyli pomiędzy światłem widzialnym i mikrofalami (falami radiowymi) Promieniowanie to stanowi około 40% promieniowania słonecznego, które daje człowiekowi ciepło oraz dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Promieniowanie podczerwone nosi czasami nazwę promieniowania cieplnego. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Przedmioty cieplejsze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości.

Promieniowanie Widzialne – widzialna przez ludzi część promieniowania słonecznego. Zakres długości fali: 0,3 < l < 0,75mm

Przenikalność Cieplna – proces wymiany ciepła zachodzący między dwoma ośrodkami powietrznymi o różnej temperaturze, rozdzielonymi od siebie przegrodą budowlaną.

Przewodzenie Ciepła – ciepło przewodzone jest wewnątrz ciała stałego, gazu lub cieczy, przy czym energia przekazywana jest drogą bezpośredniej styczności i cząsteczek ciała.

Punkt Rosy – określatemperaturę, do której należy ochłodzić wilgotne powietrze, aby osiągnęło ono stan nasycenia, przy czym para wodna osiąga również stan nasycenia.

Samodzielna całość techniczno-użytkowa – to taka dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych.

Struktura Obiektu – to zespół elementów stanowiących konstrukcję obiektu, wykonanych z materiałów o konkretnych parametrach fizykochemicznych.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej – to forma określająca charakterystykę energetyczną budynku, określająca wielkość energii  niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Termogramy – to obrazy termiczne, które są wynikiem pomiaru temperatury wykonywanego na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni materiału. Jest to obraz dwuwymiarowy.

 

badanie-termowizyjneTermorenowacja – to takie działania, które mają na celu dążenie do maksymalnej oszczędności zużywanej energii przez dany obiekt.

Wskaźnik EK – to roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, wyrażone w kWh/(m2 rok).

Wskaźnik EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynku albo lokalu mieszkalnym, lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową, wyrażone w kWh/(m2 rok).

Współczynnik przenikania cierpła [U] – jest to powszechnie uznany miernik izolacyjności termicznej przegród budowlanych, a także poszczególnych komponentów.