Certyfikaty energetyczne i charakterystyki

Certyfikaty energetyczne (świadectwo charakterystyki energetycznej) to opracowanie które, określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych użytkowaniem ocenianego obiektu.

Głównym celem sporządzania Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania zarówno  budowlane jak i instalacyjne spełniają wymagania stawiane nowopowstającym obiektom, pod względem oszczędnego i jak najmniejszego zużycia energii.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskuje się wartość wskaźnika EP, wyrażającego wielkość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem obiektu w odniesieniu do 1m2.

Każde opracowanie zawiera także wartość porównawczą EP, wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu oraz projektowanej charakterystyki energetycznej jest obligatoryjne i wynika z ustawy.

Intencją ustawodawcy jest, aby w warunkach sprawnie działającego systemu ocen energetycznych - potencjalny nabywca (najemca) budynku wraz z ofertą cenową mógł przeanalizować jego certyfikaty energetyczne (świadectwo charakterystyki energetycznej). Następnie na podstawie tegoż certyfikatu energetycznego, zapoznał się z jakością techniczną budynku oraz rzeczywistymi, bądź prognozowanymi kosztami zużycia energii potrzebnej na jego użytkowanie.

W interesie każdego sprzedającego, kupującego, najemcy i wynajmującego obiekt budowlany, powinno być wykonanie certyfikatu energetycznego. Takie świadectwo charakterystyki energetycznej, pozwala uniknąć w przyszłości wielu nieporozumień i nieprzewidywalnych, nieprzyjemnych sytuacji.

To na jego podstawie można podjąć racjonalną decyzję jak poniesione koszty na zakup, wynajem, modernizację itd. obiektu, będą się miały wobec późniejszych kosztów jego eksploatacji.

Niemniej, nawet najbardziej doświadczony Certyfikator nie ma takich zdolności oceny, by bez specjalistycznego sprzętu, jakim jest kamera termowizyjna, przewidzieć wszystkie miejsca występowania strat ciepła - tzw. mostków cieplnych.

Dzięki uzupełnieniu certyfikatów energetycznych o badania termowizyjne można dokładnie określić miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by straty te skutecznie wyeliminować.

Wykonywanie certyfikatów energetycznych jest działaniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, poprzez sugerowanie technicznych rozwiązań zmierzających do uzyskania oszczędności związanych z zapotrzebowaniem energetycznym badanych obiektów, w oparciu o Dyrektywy Unijne i pakiet Uchwał Energetyczno-Klimatycznych tzw.”3x20”.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikatów energetycznych) wynika z następujących aktów prawnych: Dyrektywy Unijne: 2002/91/UE, 2003/87/UE oraz 2010/31/UE, Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn.06.11.2008, oraz Rozporządzenia pokrewne.

 

Jak odczytujemy „Suwak” na certyfikacie energetycznym:

 

 

Suwak energetyczny

 

Strzałka górna pokazuje pozycję certyfikowanego obiektu: im budynek jest mniej energochłonny i bardziej przyjazny dla środowiska, tym bardziej strzałka suwaka przesuwa się w kierunku kolorów zielonych.

Odcienie zielone to trend pozytywny. Odcienie czerwone to trend negatywny.

W przypadku gdy w budynku zastosowane są nowoczesne urządzenia takie jak: kotły c.o. o wysokiej sprawności, kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, wykonano dobrą izolację ścian i dachu - strzałka suwaka przesuwa się w kierunku kolorów zielonych.

Jeżeli natomiast zastosowano rozwiązania energochłonne, a do takich należy zaliczyć np.: ogrzewanie elektryczne, wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła, wokół otworów okiennych występują: mostki cieplne - strzała suwaka przesuwa się w kierunku kolorów czerwonych.

Dolne strzałki pokazują wartości EP jakie zostały określone dla:

lewa - budynku nowego (spełniającego minimum wymagań technicznych według Warunków Technicznych 2008)

prawa - dla budynku przebudowywanego (spełniającego minimum wymagań technicznych według Warunków Technicznych 2008)

Spełnienie tych warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub modernizowanego.

 

Objaśnienia:

(1)      Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

(2)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami)

Ustawa Prawo Budowlane w Rozdz. 1 Art.5 (wybrany fragment)

„3. Z zastrzeżeniem ust.7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne.

4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkaniowego lub części budynku.

5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkaniowego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.”

niezależne ekspertyzy budowlano-inwestycyjne, NEBI Sp. z o.o. Kraków, ul.Piastowska 35

oszacuj możliwe oszczędności !